Strona główna » Usługi » Tłumaczenia przysięgłe ustne w Krakowie

Tłumaczenia

przysięgłe ustne w Krakowie

JAK ZAMÓWIĆ TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO?

Chcesz zamówić tłumacza na tłumaczenie ustne? Wyślij zapytanie

Zadzwoń na +48602352261

Napisz do mnie agni@anowinska.pl

lub

KIEDY TRZEBA WYNAJĄĆ TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO NA TŁUMACZENIE USTNE?

Zgodnie z wymogami polskiego prawa, obecność tłumacza przysięgłego jest konieczna, jeżeli w poniższych czynnościach uczestniczy obcokrajowiec nie znający dobrze języka polskiego:

• zawarcie umowy notarialnej np. kupna/sprzedaży nieruchomości z udziałem obcokrajowca

• udzielanie pełnomocnictwa

• zawarcie umowy spółki/ założenie spółki

• zgromadzenie wspólników spółki

• oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji (art. 777 par. 4 punkt 4 – 6 Kodeksu Postępowania Cywilnego)

• podpisanie umowy majątkowej małżeńskiej 

• zawarcie umowy sprzedaży udziałów

• zapewnienie spadkowe

• złożenie zapewnienia przed zawarciem związku małżeńskiego (USC)

• podczas rozpraw sądowych, gdy występuje jako strona lub w charakterze świadka

• podczas składania zeznana policji i w prokuraturze

 

Podstawa prawna

Ustawa o aktach stanu cywilnego

Art.  32.  [Udział biegłych lub tłumaczy]

1.  Kierownik urzędu stanu cywilnego zapewnia udział biegłych lub tłumaczy, jeżeli nie potrafi samodzielnie porozumieć się z osobami uczestniczącymi w czynności zgłoszenia urodzenia lub zgonu.

2.  Udział biegłego lub tłumacza przy składaniu oświadczeń przewidzianych w ustawie lub w procedurze związanej z zawarciem związku małżeńskiego zapewniają osoby składające te oświadczenia lub osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, jeżeli nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo zapewniają udział biegłego lub tłumacza także wtedy, gdy świadkowie nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

3.  Biegłego lub tłumacza, z wyłączeniem biegłego sądowego oraz tłumacza przysięgłego, kierownik urzędu stanu cywilnego poucza o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077).

4.  Biegły lub tłumacz, z wyłączeniem biegłego sądowego oraz tłumacza przysięgłego, składa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie, że będzie wykonywał powierzone zadania sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką. Adnotację o złożeniu oświadczenia zamieszcza się w protokole czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

5.  Biegły lub tłumacz biorący udział w czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, która wymaga sporządzenia protokołu, podpisuje ten protokół.

Art. 3 ustawy Prawo o notariacie z 14 lutego 1991 (Dz.U.

§ 3. Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego

Co obejmuje usługa tłumaczenia ustanego przysięgłego?

USŁUGA TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁEGO USTNEGO OBEJMUJE

 

• przygotowanie tłumacza (zapoznanie się z dokumentami, wersją roboczą umów, aktami sprawy)

• stawiennictwo tłumacza (co najmniej 15 min. przed godziną, na którą został zamówiony)

• zdolność do wykonywania czynności tłumacza przysięgłego (posiadanie przy sobie i okazanie na żądanie 

dokumentu • tożsamości i dokumentu poświadczającego wpis na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną 

przez Ministra Sprawiedliwości RP)

• tłumaczenie podczas czynności: tłumaczenie a vista dokumentów, tłumaczenie rozmów, pytań, pouczeń

• złożenie podpisu pod aktem notarialnym czy innym dokumentem urzędowym/oficjalnym wymagającym 

podpisu/poświadczenia tłumacza przysięgłego

 

Q&A

ZNAM ANGIELSKI/ KOLEGA DOBRZE ZNA ANGIELSKI, CZY MOŻE TŁUMACZYĆ ZAMIAST TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO?

Bardzo dobra znajomość języka obcego przez uczestnika transakcji przyśpiesza transakcję i jest bardzo pomocna. Niestety, zgodnie z przepisami do niektórych czynności (np. tych wymienionych w punkcie „Kiedy trzeba wynająć tłumacza przysięgłego”) WYMAGANA jest obecność tłumacza przysięgłego

MAMY WSZYSTKO DOGADANE I IDZIEMY TYLKO PODPISAĆ UMOWĘ, CZY POTRZEBUJEMY TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO?

To wspaniale, kiedy strony/klienci się porozumieli i transakcja/spotkanie przebiega w miłej atmosferze. W dalszym ciągu jednak potrzebny jest tłumacz, aby osoba nie znająca języka polskiego znała dokładnie treść dokumentu, który podpisuje. Tłumacz tłumaczy także podczas transakcji, np. pytania notariusza, ew. dodatkowe uwagi, rozmowy i negocjacje. 

 

NA ILE GODZIN POTRZEBUJĘ TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO? ILE BĘDZIE TRWAŁO TŁUMACZENIE

Sąd: co najmniej 2 godziny ze względu na częste opóźnienia, konieczność oczekiwania na ogłoszenie wyroku, itp.

Notariat: co najmniej 2 godziny, ponieważ KAŻDY podpisywany dokument musi być W CAŁOŚCI przeczytany w dwóch językach – po polsku przez notariusza i w języku obcym przez tłumacza przysięgłego, konieczne jest spisanie danych, wprowadzanie zmian do dokumentu, itp. 

 

CZY TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY MUSI BYĆ NA CAŁEJ CZYNNOŚCI? WYSTARCZY CHYBA, ŻE PRZETŁUMACZY I NIE MUSI CZEKAĆ/BYĆ OBECNY DO SAMEGO KOŃCA

Tłumacz przysięgły musi być obecny podczas CAŁEJ czynności. Podczas czynności notarialnej tłumacz także składa podpis pod aktem notarialnym. Akt notarialny podpisany przy udziale tłumacza BEZ podpisu tłumacza jest nieważny.


20+

lat działam na rynku tłumaczeń

100+

dni tłumaczę ustnie co roku

8+

lat tłumaczyłam w banku

11+

lat uczyłam tłumaczy

Kontakt

    organizacjie, których jestem członkiem:

    Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego darmowego newslettera i bądź na bieżąco z nowościami.